SAKKOS

Sakkos
SAKKOS (DALMATIC) -The proper Eucharistic vestment of a bishop, as the Phelonion is for the priest.